Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (41)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (18)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (131)
Literatura fachowa (1261)
  Architektura i projektowanie (193)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (12)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (69)
  Budownictwo (270)
  Budownictwo drewniane (14)
  Budownictwo drogowo-mostowe (56)
  Ekologia i środowisko (40)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (11)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (79)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (104)
  Instalacje gazowe (7)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (79)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (83)
  Prawo (21)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (13)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (53)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (5)
  Wymagania Techniczne PZITS (2)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (8)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Naprawa tynków Aspekty budowlane i konserwatorskie
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Charakterystyka energetyczna budynków
64,00zł netto

67,20zł brutto

 

 

 

Autor: Kazimierz Żarski

Objętość książki - 185 str .formatu B-5

PRZEDMOWA

Książka jest pomyślana jako przewodnik dla osób sporządzających charakterystykę energetyczną

budynków, części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową lub lokali

mieszkalnych. Jest adresowana do szerokiego grona osób, zarówno posiadających specyficzne

wykształcenie w dziedzinie budownictwa i inżynierii środowiska, jak i tych osób, które na mocy

obowiązujących przepisów są predestynowane do sporządzania charakterystyk energetycznych budynków,

nie będąc specjalistami z wymienionych dziedzin. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe

pojęcia z termodynamiki, mechaniki płynów i wymiany ciepła, których rozumienie jest niezbędne do

swobodnego poruszania się w omawianych zagadnieniach. Specjaliści niech potraktują ten wstęp jako

próbę uporządkowania pojęć i terminologii. Następnie podano podstawy ochrony cieplnej budynków oraz

podstawowe wiadomości o instalacjach ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł ciepła i energii.

Zasadniczą część książki stanowi omówienie procedur obliczeniowych charakterystyki energetycznej

budynków, w odniesieniu do budynków ogrzewanych i chłodzonych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, w dalszym tekście

oznaczonym jako (R). Zrezygnowano z omówienia metody uproszczonej, zakładając, że metoda dokładna

nie powinna stwarzać trudności obliczeniowych, a liczba możliwości korzystania z procedury

uproszczonej jest ograniczona. Zainteresowanych Czytelników autor odsyła do załącznika 5. (R).

Książka zawiera wskazania do korzystania ze źródeł, w niezbędnych, nielicznych przypadkach podając

wartości szczegółowe. Metodykę obliczeń podaną w załączniku 6. do (R) potraktowano jako szkicową. W

książce uzupełniono ją o szczegółowe procedury obliczeniowe, umożliwiające wykonanie kompletnych

obliczeń budynków wyposażonych w instalację chłodzenia. Część interpretacji ma charakter autorski,

gdyż podane procedury nie zawsze wyczerpują wszystkie przypadki występujące w praktyce. W zasadzie

zachowano symbolikę i nomenklaturę (R), w oczywistych przypadkach zmieniając terminy (np. „gaz

płynny” na „gaz skroplony”, itp., składnię, np.„zapotrzebowanie ciepła” na „zapotrzebowanie na ciepło”

oraz upraszczając niektóre indeksy zmiennych. Część tabel w (R) uzupełniono, kierując się własnym

doświadczeniem. Rozwinięto niektóre zależności, np. służące do obliczenia zapotrzebowania na energię

końcową i pierwotną przy kilku źródłach ciepła i energii. W proponowanych procedurach obliczeniowych

przyjęto, że przede wszystkim należy się oprzeć na przepisach prawa, przepisach i normach technicznych,

wiedzy, doświadczeniu i – czasem – danych rzeczywistych, a nie na tabelach (R), które w wielu

przypadkach podają wartości dalekie od występujących w praktyce, np. wskaźniki strat ciepła przewodów,

wskaźniki mocy pomp obiegowych odniesione do powierzchni użytkowej budynków. Autor w tym miejscu

nie podjął dyskusji, czy proponowane dopuszczalne wskaźniki są adekwatne do możliwości ich uzyskania

w budowie nowych budynków i termomodernizacji istniejących.

Autor przyjął, że najbardziej przejrzystą formą obliczeń będzie arkusz kalkulacyjny bez makrodefinicji,

umożliwiający śledzenie procedur obliczeniowych i samodzielną modyfikację (w koniecznych

przypadkach). Zaprezentowano wyniki obliczeń 3 budynków o różnym stopniu złożoności. W arkuszach

zamieszczonych na CD dodatkowo są wypełnianie odpowiednie pola świadectwa energetycznego (grafika

1. strony świadectwa wymaga próby skalowania na drukarce).

Autor składa podziękowanie Recenzentowi, Panu dr. inż. Piotrowi Kubskiemu za cenne sugestie

merytoryczne, językowe, terminologiczne i redakcyjne. Podziękowania autor kieruje także do wielu

słuchaczy kursów i studiów podyplomowych, za wnikliwe pytania pozwalające zwrócić uwagę na

prawidłowość merytoryczną i formalną prezentowanych zagadnień.

Kazimierz Żarski, 12. 2009 r

SPIS TREŚCI

Przedmowa 6

CZĘŚĆ I. OCENA STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU

1. Pojęcia podstawowe: parametry stanu termodynamicznego, właściwości fizyczne płynów,

praca, moc, ciepło

7

2. Mechanizmy przekazywania ciepła: przewodzenie, przejmowanie, promieniowanie 23

3. Współczynnik przewodzenia, przejmowania (konwekcyjny i promieniowania).

Charakterystyka materiałów i przegród budowlanych

28

4. Stany stacjonarne i niestacjonarne ogrzewania. Budynki lekkie, średnie i masywne 29

5. Charakterystyka bryły i obudowy budynku, współczynnik kształtu 32

6. Określanie charakterystycznych parametrów geometrycznych budynku 32

7. Warunki wymiany ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych 33

8. Współczynnik przenikania ciepła przegród prostych i złożonych, obliczanie.

Współczynnik przenikania ciepła drzwi i okien

33

9. Słabe miejsca w budynkach, mostki cieplne. Modele obliczeniowe wymiany ciepła przez

mostki cieplne

34

10. Szczelność przegród budowlanych. Zjawiska ujemne związane z nadmierną szczelnością

przegród

34

11. Modele wymiany powietrza w budynku 35

12. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła 37

13. Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii 40

14. Składowe zapotrzebowania na moc cieplną budynku 44

CZĘŚĆ II. OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA W CIEPŁĄ

WODĘ

47

15. Podstawowe informacje o instalacjach grzewczych. Systemy lokalne i scentralizowane 47

16. Pojęcie sprawności i efektywności procesów i urządzeń 47

17. Sprawność i efektywność wytwarzania i transformacji ciepła 49

18. Sprawność przesyłu ciepła w instalacji i sieci ciepłowniczej 53

19. Straty ciepła w rurociągach i elementach uzbrojenia. Przeciwdziałanie nadmiernym

stratom ciepła

54

20. Regulacja parametrów w instalacji ogrzewania i źródle ciepła 55

21. Sprawność wykorzystania ciepła w instalacji centralnego ogrzewania 57

22. Sprawność regulacji dostawy ciepła w instalacji centralnego ogrzewania 57

23. Lokalne i centralne systemy przygotowania ciepłej wody. Sprawność wytwarzania i

przesyłu ciepłej wody. Teoretyczne i rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło do

podgrzania ciepłej wody

57

24. Układy skojarzone wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja) 59

25. Układy skojarzone wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trigeneracja) 60

CZĘŚĆ III. OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z

UWZGLEDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I

AKUSTYCZNEJ

26. Wentylacja i klimatyzacja – wiadomości podstawowe 61

27. Wentylacja naturalna 66

28. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 68

29. Obliczenia mocy cieplnej i ciepła, mocy i zużycia energii elektrycznej w urządzeniach do

przygotowania i transportu powietrza

68

30. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja – systemy powietrzne – procedura

projektowania

77

31. Wentylacja hybrydowa 82

32. Układy wodno-powietrzne 82

33. Układy z bezpośrednim odparowaniem i mieszane 83

CZĘŚĆ IV. OBLICZENIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKÓW OGRZEWANYCH

34. Zbiory danych meteorologicznych 84

35. Parametry geometryczne budynku 85

36. Temperatura przestrzeni ogrzewanej. Podział na strefy 86

37. Współczynnik przenikania ciepła przegród. Mostki cieplne 87

38. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie 95

39. Miarodajny strumień powietrza przy wentylacji naturalnej i mechanicznej 97

40. Współczynnik strat ciepła przez wentylację 99

41. Stała czasowa budynku 100

42. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła w budynkach ogrzewanych 104

43. Miesięczny bilans strat-zysków ciepła w budynkach ogrzewanych. Ciepło użytkowe do

ogrzewania

108

44. Czas trwania sezonu grzewczego 109

45. Sprawność systemu ogrzewania 110

46. Energia końcowa do ogrzewania 113

47. Ciepło użytkowe do przygotowania ciepłej wody 115

48. Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody 116

49. Energia końcowa do przygotowania ciepłej wody 118

50. Energia pomocnicza do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody 119

51. Energia pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody wraz z

energią pomocniczą

120

52. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną 121

53. Dopuszczalny wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania i

przygotowania ciepłej wody

122

CZĘŚĆ V. OBLICZENIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKÓW KLIMATYZOWANYCH (CHŁODZONYCH)

54. Temperatura przestrzeni chłodzonej. Podział na strefy 123

55. Współczynnik strat ciepła przez wentylację 123

56. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła w sezonie chłodniczym 124

57. Stała czasowa strefy chłodzonej budynku 128

58. Miesięczny bilans zysków-strat ciepła w budynkach chłodzonych 129

59. Czas trwania sezonu chłodniczego 130

60. Zapotrzebowanie na chłód (netto) budynku chłodzonego ciągle lub z przerwami 131

61. Sprawność i efektywność systemu chłodzenia 132

62. Energia końcowa do chłodzenia 135

63. Energia pomocnicza do chłodzenia 136

63. Energia pierwotna do chłodzenia wraz z energią pomocniczą 137

65. Energia końcowa do oświetlenia wewnętrznego 137

66. Energia pomocnicza do oświetlenia wewnętrznego 139

67. Energia pierwotna do oświetlenia wewnętrznego wraz z energią pomocniczą 139

68. Łączna energia pierwotna w budynkach chłodzonych 140

69. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną w budynkach chłodzonych 140

70. Dopuszczalny wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, 141

wentylacji, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia wewnętrznego

CZĘŚĆ VI. PRZYKŁADY OBLICZEŃ CHARAKTERYSTYKI

ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

71. Obliczenie charakterystyki energetycznej budynku ogrzewanego (1 strefa) 143

72. Obliczenie charakterystyki energetycznej budynku ogrzewanego (2 strefy) 153

73. Obliczenie charakterystyki energetycznej budynku chłodzonego (2 strefy) 167

POMOCNICZE PROGRAMY KALKULACYJNE

IZOLACJAKALKULATOR - Straty ciepła przewodów i zbiorników

FILTRMETEO – uśrednienie danych meteorologicznych

Współczynnik przenikania ciepła przegród jednorodnych i niejednorodnych

AIR - Program do określenia właściwości fizycznych powietrza wilgotnego

Budynekogrzewany1strefa - Charakterystyka energetyczna budynku ogrzewanego (1 strefa)

Budynekogrzewany2strefy - Charakterystyka energetyczna budynku ogrzewanego (2 strefy)

Budynekchłodzony2strefy - Charakterystyka energetyczna budynku chłodzonego (2 strefy)

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 06 kwiecień 2010.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Budowa dróg Podstawy projektowania
Budowa dróg Podstawy projektowania
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE BUDYNKÓW
KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE BUDYNKÓW
Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych
Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych
Zagrożenia mykologiczne w budownictwie
Zagrożenia mykologiczne w budownictwie
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Charakterystyka energetyczna budynków
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!