Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (132)
Literatura fachowa (1310)
  Architektura i projektowanie (203)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (14)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (276)
  Budownictwo drewniane (17)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (42)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (13)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (85)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (9)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (86)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (85)
  Prawo (21)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (6)
  Wymagania Techniczne PZITS (3)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Projektowanie konstrukcji stalowych Cz. 1. Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice.
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Zarys geotechniki, wyd. 10
66,67zł netto

70,00zł brutto

 

 

 

Autor: Zenon Wiłun  NOWE WYDANIE 2013

ISBN: 978-83-206-1354-4
 
format B5, str. 724, rys. 578, tab. 148, oprawa miękka  wyd. 10

Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych, fundamentowanie budynków, geotechnikę nawierzchni drogowych oraz przykłady zastosowania teorii w praktyce.


Spis treści:

Przedmowa/10
Do Czytelnika/12

ROZDZIAŁ 1
Wstęp/l 3
1.1 Krótki rys historyczny/13
1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17

ROZDZIAŁ 2
Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych/l8
2.1 Grunty budowlane/18
2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał/20
2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu
       ich powstawania/21

ROZDZIAŁ 3
Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów/31
3.1 Skład mineralny gruntów/31
3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych/34
3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej/35
3.4 Zjawisko tiksotropii/45
3.5 Kapilarność/47
3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne
        właściwości gruntów/50

ROZDZIAŁ 4
Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany/60
4.1 Fazy w gruncie/60
4.2 Struktury gruntu/61
4.3 Skład granulometryczny gruntów/62
4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów/63
4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów/66
4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu/66
4.7 Cechy określające porowatość gruntów/73
4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich/76
4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany
        gruntów spoistych/77
4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów/80
4.11 Stany zawilgocenia gruntów/82

ROZDZIAŁ 5
Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych 
  cech gruntów/85
5.1 Uwagi wstępne/85
5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych/86
5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych/91
5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych/92
5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych/92
5.6 Laboratoryjne badania gruntów/93
5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu/93
5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich/97
5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych/98
5.10 Wskaźnik piaskowy/101

ROZDZIAŁ 6
Przepływ wody w gruncie/106
6.1 Rodzaje wody w gruncie/106
6.2 Woda gruntowa/106
6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu/109
6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów/l 12
6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie/114
6.6 Siatka przepływu/l17
6.7 Ciśnienie spływowe/121
6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy 
        gruntu/122
6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika
        wodoprzepuszczalności/126
6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody
         przez grunt/130
6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą
          studni depresyjnych/133
6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą
          drenażu poziomego/141
6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą/145
6.14 Studnie infiltracyjne/146

ROZDZIAŁ 7
Własności mechaniczne gruntów budowlanych/149
7.1 Wiadomości wstępne/149
7.2 Ściśliwość gruntów/167
7.3 Wytrzymałość gruntów/190
7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe
        oraz ich wrażliwość/219
7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie 
        uniwersalnym/220
7.6 Badania cech mechanicznych skał/222
7.7 Uwagi dodatkowe/224

ROZDZIAŁ 8
Naprężenia w ośrodku gruntowym/228
8.1 Wiadomości wstępne/228
8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)/229
8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły
        skupionej/234
8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia
        ciągłego/238
8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami/242
8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem 
        obciążonego obszaru kołowego/246
8.7 Nomogram Newmarka/247
8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi
        fundamentami/249
8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego/250
8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni
          półprzestrzeni /251
8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli/253
8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna/256

ROZDZIAŁ 9
Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego/257
9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń/257
9.2 Nośność podłoża/259
9.3 Osiadanie fundamentów/278
9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego/287
9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych/289

ROZDZIAŁ 10
Stateczność zboczy i budowli/320
10.1 Wstęp/320
10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych/322
10.3 Stateczność zboczy podpartych/363
10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami
         (z praktyki autora)/385

ROZDZIAŁ 11
Wpływ mrozu na grunty/393
11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych
          oraz budynków/393
11.2 Tworzenie się wysadzin/395
11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu/396
11.4 Głębokość przemarzania gruntu/400
11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych/401
11.6 Przełomy nawierzchni drogowych/405
11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami/413
11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę/415

ROZDZIAŁ12
Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli/417
12.1 Rodzaje fundamentów/417
12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie/420
I12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie/442
12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód
         górniczych/464
12.5 Fundamentowanie specjalne/466

ROZDZIAŁ 13
Roboty ziemne/473
13.1 Uwagi ogólne/473
13.2 Zagęszczalność gruntów/474
13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych/483
13.4 Projektowanie robót ziemnych/496
13.5 Wykonawstwo robót ziemnych/499
13.6 Konsolidacja dynamiczna/504
13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów/507

ROZDZIAŁ 14
Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym
  podłożu bagnistym/513
14.1 Wiadomości ogólne/513
14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża
          słabonośnego/515
14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym/516
14.4 Osiadanie nasypów na błotach/520
14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym/522
14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą 
         pionowych sączków/530

ROZDZIAŁ 15
Stabilizacja gruntów/534
15.1 Ogólne wiadomości /534
15.2 Mieszanki optymalnej536
15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych/540
15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych/548
15.5 Stabilizacja gruntów cementem/550
15.6 Stabilizacja gruntów wapnem/560
15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla
          brunatnego/562
15.8 Stabilizacja gruntów bitumami/563

15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów/565
15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych/567

ROZDZIAŁ 16
Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem
  cech podłoża gruntowego/570
16.1 Wiadomości wstępne/570
16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych
           i ich wymiarowanie/571
16.3 Nawierzchnie podatne/575
16.4 Metoda PJ-IBD/600
16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów
          ugięć/607
16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR/611
16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie
          odkształceń sprężystych/631
16.8 Uwagi końcowe/638

ROZDZIAŁ 17
Klasyfikacja gruntów do celów drogowych/639
17.1 Wstępne rozważania/639
17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim/642
17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk
         według A. Casagrandego/643
17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD/643
17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO/644
17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk
         według autora/645

ROZDZIAŁ 18
Badania terenowe i opracowanie dokumentacji
   geotechnicznych/649
18.1 Cel i etapy badań terenowych/649
18.2 Wstępne badania rozpoznawcze/650
18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wierceniaj654
18.4 Badania geotechniczne terenowe/661
18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów/687
18.6 Dokumentacja geotechniczna/698

ROZDZIAŁ 19
Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych
   gruntów/701
19.1 Wstęp/701
19.2 Opis nomogramów/701
19.3 Dokładność nomogramów/702
19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów/702
Bibliografia/709
Skorowidz/717

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 22 styczeń 2008.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych
Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
KONSTRUKCJE MUROWE. Remonty i wzmocnienia
KONSTRUKCJE MUROWE. Remonty i wzmocnienia
Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń.
Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń.
Budowa dróg Podstawy projektowania
Budowa dróg Podstawy projektowania
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Zarys geotechniki, wyd. 10
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!