Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (131)
Literatura fachowa (1283)
  Architektura i projektowanie (199)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (13)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (271)
  Budownictwo drewniane (14)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (41)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (12)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (82)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (8)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (83)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (83)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (5)
  Wymagania Techniczne PZITS (2)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Naprawa tynków Aspekty budowlane i konserwatorskie
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Zarys geotechniki, wyd. 10
66,67zł netto

70,00zł brutto

 

 

 

Autor: Zenon Wiłun  NOWE WYDANIE 2013

ISBN: 978-83-206-1354-4
 
format B5, str. 724, rys. 578, tab. 148, oprawa miękka  wyd. 10

Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych, fundamentowanie budynków, geotechnikę nawierzchni drogowych oraz przykłady zastosowania teorii w praktyce.


Spis treści:

Przedmowa/10
Do Czytelnika/12

ROZDZIAŁ 1
Wstęp/l 3
1.1 Krótki rys historyczny/13
1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17

ROZDZIAŁ 2
Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych/l8
2.1 Grunty budowlane/18
2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał/20
2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu
       ich powstawania/21

ROZDZIAŁ 3
Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów/31
3.1 Skład mineralny gruntów/31
3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych/34
3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej/35
3.4 Zjawisko tiksotropii/45
3.5 Kapilarność/47
3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne
        właściwości gruntów/50

ROZDZIAŁ 4
Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany/60
4.1 Fazy w gruncie/60
4.2 Struktury gruntu/61
4.3 Skład granulometryczny gruntów/62
4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów/63
4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów/66
4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu/66
4.7 Cechy określające porowatość gruntów/73
4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich/76
4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany
        gruntów spoistych/77
4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów/80
4.11 Stany zawilgocenia gruntów/82

ROZDZIAŁ 5
Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych 
  cech gruntów/85
5.1 Uwagi wstępne/85
5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych/86
5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych/91
5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych/92
5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych/92
5.6 Laboratoryjne badania gruntów/93
5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu/93
5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich/97
5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych/98
5.10 Wskaźnik piaskowy/101

ROZDZIAŁ 6
Przepływ wody w gruncie/106
6.1 Rodzaje wody w gruncie/106
6.2 Woda gruntowa/106
6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu/109
6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów/l 12
6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie/114
6.6 Siatka przepływu/l17
6.7 Ciśnienie spływowe/121
6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy 
        gruntu/122
6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika
        wodoprzepuszczalności/126
6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody
         przez grunt/130
6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą
          studni depresyjnych/133
6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą
          drenażu poziomego/141
6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą/145
6.14 Studnie infiltracyjne/146

ROZDZIAŁ 7
Własności mechaniczne gruntów budowlanych/149
7.1 Wiadomości wstępne/149
7.2 Ściśliwość gruntów/167
7.3 Wytrzymałość gruntów/190
7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe
        oraz ich wrażliwość/219
7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie 
        uniwersalnym/220
7.6 Badania cech mechanicznych skał/222
7.7 Uwagi dodatkowe/224

ROZDZIAŁ 8
Naprężenia w ośrodku gruntowym/228
8.1 Wiadomości wstępne/228
8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)/229
8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły
        skupionej/234
8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia
        ciągłego/238
8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami/242
8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem 
        obciążonego obszaru kołowego/246
8.7 Nomogram Newmarka/247
8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi
        fundamentami/249
8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego/250
8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni
          półprzestrzeni /251
8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli/253
8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna/256

ROZDZIAŁ 9
Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego/257
9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń/257
9.2 Nośność podłoża/259
9.3 Osiadanie fundamentów/278
9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego/287
9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych/289

ROZDZIAŁ 10
Stateczność zboczy i budowli/320
10.1 Wstęp/320
10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych/322
10.3 Stateczność zboczy podpartych/363
10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami
         (z praktyki autora)/385

ROZDZIAŁ 11
Wpływ mrozu na grunty/393
11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych
          oraz budynków/393
11.2 Tworzenie się wysadzin/395
11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu/396
11.4 Głębokość przemarzania gruntu/400
11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych/401
11.6 Przełomy nawierzchni drogowych/405
11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami/413
11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę/415

ROZDZIAŁ12
Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli/417
12.1 Rodzaje fundamentów/417
12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie/420
I12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie/442
12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód
         górniczych/464
12.5 Fundamentowanie specjalne/466

ROZDZIAŁ 13
Roboty ziemne/473
13.1 Uwagi ogólne/473
13.2 Zagęszczalność gruntów/474
13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych/483
13.4 Projektowanie robót ziemnych/496
13.5 Wykonawstwo robót ziemnych/499
13.6 Konsolidacja dynamiczna/504
13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów/507

ROZDZIAŁ 14
Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym
  podłożu bagnistym/513
14.1 Wiadomości ogólne/513
14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża
          słabonośnego/515
14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym/516
14.4 Osiadanie nasypów na błotach/520
14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym/522
14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą 
         pionowych sączków/530

ROZDZIAŁ 15
Stabilizacja gruntów/534
15.1 Ogólne wiadomości /534
15.2 Mieszanki optymalnej536
15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych/540
15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych/548
15.5 Stabilizacja gruntów cementem/550
15.6 Stabilizacja gruntów wapnem/560
15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla
          brunatnego/562
15.8 Stabilizacja gruntów bitumami/563

15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów/565
15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych/567

ROZDZIAŁ 16
Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem
  cech podłoża gruntowego/570
16.1 Wiadomości wstępne/570
16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych
           i ich wymiarowanie/571
16.3 Nawierzchnie podatne/575
16.4 Metoda PJ-IBD/600
16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów
          ugięć/607
16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR/611
16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie
          odkształceń sprężystych/631
16.8 Uwagi końcowe/638

ROZDZIAŁ 17
Klasyfikacja gruntów do celów drogowych/639
17.1 Wstępne rozważania/639
17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim/642
17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk
         według A. Casagrandego/643
17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD/643
17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO/644
17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk
         według autora/645

ROZDZIAŁ 18
Badania terenowe i opracowanie dokumentacji
   geotechnicznych/649
18.1 Cel i etapy badań terenowych/649
18.2 Wstępne badania rozpoznawcze/650
18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wierceniaj654
18.4 Badania geotechniczne terenowe/661
18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów/687
18.6 Dokumentacja geotechniczna/698

ROZDZIAŁ 19
Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych
   gruntów/701
19.1 Wstęp/701
19.2 Opis nomogramów/701
19.3 Dokładność nomogramów/702
19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów/702
Bibliografia/709
Skorowidz/717

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 22 styczeń 2008.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych
Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
KONSTRUKCJE MUROWE. Remonty i wzmocnienia
KONSTRUKCJE MUROWE. Remonty i wzmocnienia
Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń.
Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń.
PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Projektowanie geometryczne placów budowlanych i dróg dojazdowych
Projektowanie geometryczne placów budowlanych i dróg dojazdowych
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Zarys geotechniki, wyd. 10
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!